Our Services

Web/Desktop application

Web/Desktop application

Web/Desktop application

image326

We provide full solution for web or desktop application to meet your business.

Embedded System

Web/Desktop application

Web/Desktop application

image327

 We provide full solution for embedded system application to meet your business. We design both hardware and firmware to meet your requirement.

End to End SW Solution

Web/Desktop application

End to End SW Solution

image328

If you need to build an end to end system software consisting of both device and server application (lightweight), let's discuss.


--- Vietnamese below ----

Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện cho một hệ thống gồm các thiết bị IoT và phần mềm ứng dụng cỡ vừa và nhỏ phù hợp với như cầu ứng dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.